فایل ورد ارتباط سطح سرمي ليپوپروتيين ها، آپوليپوپروتيين ها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي با عملكرد تيروييد

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط سطح سرمي ليپوپروتيين ها، آپوليپوپروتيين ها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي با عملكرد تيروييد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط سطح سرمي ليپوپروتيين ها، آپوليپوپروتيين ها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي با عملكرد تيروييد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط سطح سرمي ليپوپروتيين ها، آپوليپوپروتيين ها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي با عملكرد تيروييد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط سطح سرمي ليپوپروتيين ها، آپوليپوپروتيين ها و فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرمي با عملكرد تيروييد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

اختلالات عملكرد تیرویید، ممكن است با اختلال متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتیین های آتروژنیك همراه باشد. بررسی وضعیت آپولیپوپروتیین ها در اختلالات تیرویید موضوع جدیدی است. به علاوه تاكنون گزارشی از فعالیت پاراكسوناز (آنزیم وابسته به HDL كه با هیدرولیز لیپیدهای اكسید شده قادر به جلوگیری از اكسیداسیون LDL است) در اختلال عملكرد تیرویید ارایه نشده است. هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط سطح سرمی لیپیدها، آپولیپوپروتیین ها و سطح فعالیت آنزیم پاراكسوناز سرمی با عملكرد تیرویید در مبتلایان به اختلال عملكرد تیرویید و مقایسه آن با افراد سالم است. 22 بیمار دچار اختلال عملكرد تیرویید شامل 14 بیمار هیپوتیرویید (7 مرد و 7 زن)، 8 بیمار هیپرتیرویید (4 مرد و 4 زن) و 32 فرد سالم (14 مرد و 18 زن)، به عنوان گروه شاهد، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از گرفتن شرح حال و تعیین اندازه های تن سنجی، سطح سرمی هورمونهای تیروییدی، لیپیدها، آپولیپوپروتیین های A-I و B و فعالیت سرمی آنزیمهای پاراكسوناز و آریل استراز در یك نمونه خون ناشتا تعیین شد. میانگین و انحراف معیار سن در سه گروه هیپوتیرویید 13±41، هیپرتیرویید 15±42، و شاهد 12±46 سال بود. در بیماران هیپوتیرویید در مقـایسه بـا گـروه شاهـد افزایش معنی دار كلسترول تام (204±69 در مقابل 37±171 میلی گرم در دسی لیتر؛P<0.05 )، در مقابل LDL-C (115±49 در مقابل 82±34 میلیگرم در دسی لیتر؛ P<0.05) و كاهش معنی دار HDL-C (52±15 در مقابـل 17±63 میلـیگرم در دسی لیتر P<0.05) دیده شد. علاوه بر این نسبتTC/HDL-c (4.0±1.3 در مقابل 1±9/2؛ P<0.01) و LDL-c/HDL-c (2.3±0.8 در مقابل 8/0±5/1؛ P<0.01) افزایش معنی داری نشان داد. در بیماران هیپرتیرویید در مقایسه با گروه شاهد، كاهش معنی دار HDL-c (50±10 در مقایسه با 17±63 میلی گرم در دسی لیتر؛ P<0.05) و كاهش فعالیت آنزیم پاراكسوناز (14±27 در مقابل 41±66 واحد بین المللی در دسی لیتر؛ P<0.01) مشاهده شد. در دو گروه هیپرتیرویید و هیپوتیرویید، غلظت سرمی، تری گلیسرید، آپولیپوپروتیین A-I و B و فعالیت آنزیم آریل استراز و در گروه هیپوتیرویید سطح فعالیت آنزیم پاراكسوناز اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشت. در تمامی افراد مورد بررسی، ارتباط مثبتی بین سطح سرمی TSH با TC و LDL-c وجود داشت. ارتباط معكوس بین سطح T3 با TC و آپولیپوپروتیین B و همچنین T4 با ‏TC و LDL-c مشاهده شد. علاوه براین ارتباط معكوسی بین T4 سرمی با فعالیت آنزیم پاراكسوناز وجود داشت (P<0.05،r=-0.3 ) نتایج بدست آمده نشان میدهد كه در دو گروه هیپو و هیپرتیرویید، اختلال عملكرد تیرویید منجر به تغییر پروفیل لیپیدها و لیپوپروتیینها به نفع فرایند آترواسكلروز شده است. ارتباط معنی دار بین سطح سرمی TSH و T4 با فعالیت آنزیم پاراكسوناز و سطح سرمی لیپیدها، نشان دهنده نقش هورمون تیرویید در متابولیسم لیپیدها و آنزیم های وابسته و مطرح كننده نقش احتمالی عملكرد تیرویید در اكسیداسیون لیپیدها میباشد.
كلید واژه: پاراكسوناز، لیپوپروتیین، آپولیپوپروتیین، هیپرتیروییدی، هیپوتیروییدی

توضیحات بیشتر