فایل ورد سنجش ميزان انگيزش به كار و عوامل موثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستايي روستاهاي استان آذربايجان شرقي)

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش ميزان انگيزش به كار و عوامل موثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستايي روستاهاي استان آذربايجان شرقي) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش ميزان انگيزش به كار و عوامل موثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستايي روستاهاي استان آذربايجان شرقي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش ميزان انگيزش به كار و عوامل موثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستايي روستاهاي استان آذربايجان شرقي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش ميزان انگيزش به كار و عوامل موثر بر آن (مورد جوانان و زنان روستايي روستاهاي استان آذربايجان شرقي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جامعه شناسي ايران

تعداد صفحات :33

مقاله حاضر بر اساس بخشی از اطلاعات مأخوذ از پیمایش جوانان و زنان روستایی در روستاهای استان آذربایجان شرقی تنظیم یافته است جامعه آماری را 11798 خانوار روستایی ساکن در 60 روستای استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد. بر اساس قواعد تعیین حجم نمونه 240 نفر از جوانان و زنان روستایی به طریق نمونه گیری طبقه ای با دقت احتمالی مطلوب 5% (d = 0.05) و ضریب اطمینان 95 درصد انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و نیکویی برازش مدل تحلیلی نشان می دهد:- میزان انگیزش به کار بر حسب گروه های سنی آزمودنی ها تغییر می کند.- با افزایش میزان آنومی (بی هنجاری اجتماعی)، انگیزش به کار در آزمودنی ها کاهش می یابد.- انگیزش به کار با افزایش نیاز به موفقیت (N-Ach) در آزمودنی ها افزایش می یابد.- میان انگیزش به کار و جنسیت رابطه معنی داری به دست نیامد. بدین ترتیب انگیزش به کار بر حسب جنسیت تغییر نمی کند.- میزان انگیزش به کار بر حسب وضعیت اجتماعی- اقتصادی (SES) پاسخگویان تغییر می کند.- میزان انگیزش به کار با افزایش انگیزه اقتصادی در آنان افزایش می یابد.- احساس خوداثربخشی همخوانی معناداری با انگیزش به کار نشان می دهد.با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نتایج حاصل نشان می دهد که بر حسب ارزش بتا (Beta) متغیرهای نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، فردگرایی، آرزوها و ترجیحات شغلی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، رضایت از زندگی، آنومی اجتماعی و التزام به کار به عنوان تعیین کننده ترین عوامل تاثیر گذار بر انگیزش به کار مطرح اند.
كلید واژه: انگیزش به كار، آنومی، نیاز به موفقیت، انگیزه اقتصادی، آرزوی شغلی

توضیحات بیشتر