فایل ورد بررسي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گندم دوروم حاصل از دو روش گزينش كشت درون شيشه اي و مزرعه اي در مرحله گياهچه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گندم دوروم حاصل از دو روش گزينش كشت درون شيشه اي و مزرعه اي در مرحله گياهچه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گندم دوروم حاصل از دو روش گزينش كشت درون شيشه اي و مزرعه اي در مرحله گياهچه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گندم دوروم حاصل از دو روش گزينش كشت درون شيشه اي و مزرعه اي در مرحله گياهچه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تحمل به تنش شوري ژنوتيپ هاي گندم دوروم حاصل از دو روش گزينش كشت درون شيشه اي و مزرعه اي در مرحله گياهچه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :14

بر مبنای نتایج دو آزمایش ارزیابی درون شیشه ای و مزرعه ای، هشت ژنوتیپ گندم دوروم ‍‍‌[Triticum turgidum L. subsp. Durum (Desf.) Husn.] شامل سه ژنوتیپ متحمل و یك ژنوتیپ حساس از هر آزمایش انتخاب و در این بررسی استفاده شد. واكنش ژنوتیپ ها نسبت به شوری طی دو دوره 10 و 20 روزه در مرحله گیاهچه ای با اعمال سه سطح شوری شامل شاهد 0، 75 و 150 میلی مول نمك طعام در لیتر در سال 1380 در دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی گردید. میزان تولید ماده خشك در بوته، سرعت رشد نسبی، میزان آب نسبی، میزان تجمع سدیم، پتاسیم و نسبت +Na/+k در اندام هوایی گیاه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد كه تولید ماده خشك بوته در هر دوره 10 و 20 روزه تنش به طور معنی داری (0.01>P) تحت تاثیر ژنوتیپ و سطوح سطوح شوری قرار دارد و افزایش سطوح شوری باعث كاهش تولید ماده خشك در گیاه می گردد. سرعت رشد نسبی گیاه و همچنین میزان آب نسبی در ژنوتیپ ها با نسبت های متفاوت تحت تاثیر سطوح شوری كاهش یافت. افزایش سطوح شوری طی دو دوره تنش شوری باعث افزایش غلظت سدیم و كاهش غلظت پتاسیم و نسبت +Na/+K در ژنوتیپ های مورد بررسی گردید. بعد از 20 روز و در تیمار 150 میلی مول نمك، میانگین ماده خشك ژنوتیپ های متحمل كشت درون شیشه ای (97.2 میلی گرم در بوته) بطور معنی داری بیش از میانگین ژنوتیپ های متحمل مزرعه ای (85.6 میلی گرم در بوته) بود. ژنوتیپ های دیپر – 6 و پریون – 1 (متحمل كشت درون شیشه ای)، با داشتن غلظت كمتر سدیم، نسبت بالاتر +Na/+K و همچنین سرعت رشد نسبی بیشتر نسبت به سایر ژنوتیپ ها تحمل بیشتری را نسبت به غلظت های بالای شوری نشان دادند. بطور كلی نتایج حاصل نشان داد كه ژنوتیپ های انتخابی از روش كشت درون شیشه ای گندم دوروم، در مرحله گیاهچه ای نیز نمود مطلوبی داشته اند.
كلید واژه: گندم دوروم، تحمل به شوری، نسبت +Na+/K، ماده خشك و سرعت رشد نسبی

توضیحات بیشتر