فایل ورد مطالعه ارتباط شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيوشيميايي خاك در شماري از خاك هاي استان اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه ارتباط شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيوشيميايي خاك در شماري از خاك هاي استان اصفهان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه ارتباط شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيوشيميايي خاك در شماري از خاك هاي استان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه ارتباط شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيوشيميايي خاك در شماري از خاك هاي استان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه ارتباط شاخص بيولوژيك قابليت جذب نيتروژن و برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيوشيميايي خاك در شماري از خاك هاي استان اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :10

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخص بیولوژیك قابلیت جذب نیتروژن (Nava) و برخی خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و بیو شیمیایی خاك می پردازد. بدین منظور 20 نمونه خاك از نقاط مختلف استان اصفهان تهیه و ویژگیهایی چون درصد اندازه ذرات، درصد كربن آلی (OC)، نیتروژن كل (TN)، ظرفیت تبادل كاتیونی (CEC)، كربنات كلسیم معادل (CCE)، هدایت الكتریكی عصاره اشباع (ECe) و نسبت جذب سدیم (SAR) در آنها اندازه گیری شد. شاخص بیولوژیك قابلیت جذب نیتروژن، فعالیت آنزیم های ال – آسپاراژیناز و اوره آز نیز محاسبه گردید. بررسی همبستگی های ساده خطی نشان داد كه Nava با كربن آلی و نیتروژن كل ارتباط مستقیم و با هدایت الكتریكی عصاره اشباع و نسبت جذب سدیم ارتباط معكوس دارد. همچنین بین Nava و فعالیت آنزیم های ال – آسپاراژیناز و اوره آز نیز ارتباط مستقیم مشاهده شد. بین Nava و درصد اندازه ذرات، ظرفیت تبادل كاتیونی، كربنات كلسیم معادل و pH خاك ها همبستگی معنی داری ملاحظه نگردید. همبستگی چند متغیره گام به گام نشان داد كه به جز كربن آلی، هیچ پارامتر دیگری وارد مدل نشده و تغییرات كربن آلی قادر است حدود 77 درصد تغییرات Nava را تبیین نماید. چنین استنباط می شود كه مقدار مواد آلی خاك نقش مهمی در تعیین شاخص بیولوژیك قابلیت جذب نیتروژن داشته باشند.
كلید واژه: شاخص بیولوژیك قابلیت جذب نیتروژن، معدنی شدن نیتروژن، فعالیت های آنزیمی

توضیحات بیشتر