فایل ورد تماس شغلي با بنزن و عوارض هماتولوژيك ناشي از آن

لینک دانلود

 فایل ورد تماس شغلي با بنزن و عوارض هماتولوژيك ناشي از آن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تماس شغلي با بنزن و عوارض هماتولوژيك ناشي از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تماس شغلي با بنزن و عوارض هماتولوژيك ناشي از آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تماس شغلي با بنزن و عوارض هماتولوژيك ناشي از آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :9

مقدمه: مطالعات مختلف حاکی از اثرات میلوتوکسیک و لوکوموژنیک بنزن بر روی انسان است. به منظور ارزیابی میزان بخارات بنزن در هوای محیط کار و بررسی عوارض هماتولوژیک آن بر افراد در معرض تماس، مطالعه حاضر بر روی افراد شاغل در یکی از کارخانه های تولید بنزن اصفهان صورت پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه مورد - شاهدی (Case-Control) تعداد چهل نفر از کارگران در معرض بنزن و چهل نفر از شاغلان بدون مواجهه (گروه شاهد) که از نظر سن و جنس یکسان بودند، انتخاب گردیدند. نمونه برداری از هوای محل کار بر اساس توصیه های انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH) انجام گرفت و تجزیه نمونه های بنزن در هوا توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی صورت پذیرفت. در نمونه خون وریدی کلیه افراد شمارش کامل سلولی (CBC) و سایر شاخص ها، مورد بررسی قرار گرفت. لام خون محیطی تهیه و فعالیت فسفاتاز قلیایی لکوسیتی (LAP) و عملکرد نوتروفیل ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: غلظت بنزن هوای محیط کار در بعضی از محل های کار افراد در معرض 3.99 پی پی ام بود که بیش از استاندارد جهانی (یک پی پی ام) می باشد. فراسنج های غیر هماتولوژیک نظیر سن، سابقه کار و اعتیاد به سیگار اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد و شاهد نشان نداد. فراسنج های هماتولوژیک در دو گروه شاهد و مورد اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین هماتوکریت (Hct)، فعالیت فسفاتاز قلیایی لکوسیتی (LAP) و درصد احیای نیتروبلوتترازولیوم (NBT) توسط نوتروفیل ها در کارکنان گروه مورد به طور معنی داری بیش از مقدار آن در گروه شاهد بود (P<0.001, P<0.05).نتیجه گیری و توصیه ها: غلظت بنزن حداقل در قسمت هایی از محیط کار کارگران بیش از حد استاندارد جهانی است و می تواند باعث افزایش فعالیت LAP و درصد احیای NBT در نوتروفیل ها گردد که این یافته ها دلیلی بر تحریک سلول های رده نوتروفیلی توسط بنزن محسوب می گردد. مطالعات آینده نگر در زمینه پی گیری اثرات درازمدت تماس با بنزن توصیه می گردد.
كلید واژه: بنزن، عملكرد نوتروفیل ها، عوارض هماتولوژیك، فسفاتاز قلیایی لكوسیتی

توضیحات بیشتر