فایل ورد ارزيابي برخي مدل هاي تحليلي غير ماندگار زهكشي در تخمين همزمان هدايت آبي اشباع و تخلخل موثر خاك با روش مساله معكوس

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي برخي مدل هاي تحليلي غير ماندگار زهكشي در تخمين همزمان هدايت آبي اشباع و تخلخل موثر خاك با روش مساله معكوس دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي برخي مدل هاي تحليلي غير ماندگار زهكشي در تخمين همزمان هدايت آبي اشباع و تخلخل موثر خاك با روش مساله معكوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي برخي مدل هاي تحليلي غير ماندگار زهكشي در تخمين همزمان هدايت آبي اشباع و تخلخل موثر خاك با روش مساله معكوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي برخي مدل هاي تحليلي غير ماندگار زهكشي در تخمين همزمان هدايت آبي اشباع و تخلخل موثر خاك با روش مساله معكوس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

هدایت آبی اشباع و تخلخل موثر، مهمترین پارامترها در طراحی فاصله زهكش ها بوده و توجیه اقتصادی و فنی پروژه های زهكشی به شدت تحت تاثیر آنها قرار دارد. نوسانات سطح ایستابی در اطراف زهكش ها تابعی از هدایت آبی اشباع و تخلخل موثر خاك می باشد. مدل های تحلیلی مختلفی برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی توسط محققین ارایه گردیده است. در این تحقیق مدل های تحلیلی گلور – دام، كومار و همكاران، سینگ و همكاران، آپادهایا و همكاران و تاپ و مودی به عنوان مدل های شبیه سازی در روش مساله معكوس انتخاب و دقت آنها در پیش بینی همزمان هدایت آبی اشباع و تخلخل موثر مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور واسنجی و ارزیابی مدل های فوق الذكر، یك مدل فیزیكی زهكشی در آزمایشگاه طراحی و ساخته شد سپس نوسانات سطح ایستابی و خصوصیات هیدرولیكی خاك در آن اندازه گیری گردید. از داده های محققین دیگر نیز برای واسنجی و ارزیابی مدل های فوق الذكر استفاده شد. مدل های مذكور، در دو حالت با فرض تخلخل ثابت و متغیر، ارزیابی و مقادیر بهینه هدایت آبی و تخلخل موثر به دست آمد. نتایج نشان داد كه روش مساله معكوس روشی كارا در پیش بینی هدایت آبی و تخلخل موثر می باشد. در تمامی مدل های فوق الذكر، استفاده از روش مساله معكوس با فرض متغیر بودن تخلخل موثر، باعث افزایش دقت پیش بینی خصوصیات هیدرولیكی خاك گردید. همچنین، در تمامی حالت ها مدل تحلیلی تاپ و مودی نوسانات سطح ایستابی و در نتیجه هدایت آبی و تخلخل موثر را با دقت بالاتری پیش بینی نمود.
كلید واژه: زهكشی، مدل تحلیلی، روش مساله معكوس، هدایت آبی اشباع، تخلخل موثر

توضیحات بیشتر