فایل ورد بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و عزت نفس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و عزت نفس دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و عزت نفس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و عزت نفس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و عزت نفس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :30

به منظور فایل ورد بررسي ارتباط بين سبك هاي اسناد و عزت نفس دانشجویان، تعداد 277 نفر (151 دختر و 126 پسر) از دانشجویان دوره كارشناسی دانشگاه گیلان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسش نامه های سبك اسناد سلیگمن و عزت نفس كوپر اسمیت درباره آنها اجراء گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری حاكی از آن بود كه بین دختران و پسران دانشجو در دو سبك اسناد درونی - بیرونی (پس از موفقیت) و كلی - اختصاصی (پس از شكست) تفاوت معنی داری وجود دارد. اما در میزان ارتباط بین انواع سبك های اسناد دانشجویان با سال ورود به دانشگاه و ماهیت رشته های تحصیلی آن ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین بر اساس نتایج آزمون مجذور خی تنها سبك اسناد درونی - بیرونی (پس از موفقیت) با جنسیت دانشجویان و سال ورود آنها به دانشگاه تفاوت معنی داری را نشان داد. نتایج تحلیل واریانس یك طرفه نیز حاكی از آن بود كه بین میزان عزت نفس دانشجویان و ماهیت رشته های تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون t گروه های مستقل بیانگر آن بود كه از لحاظ میزان عزت نفس هیچ گونه تفاوتی بین دختران و پسران دانشجو وجود ندارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام نیز نشان داد كه میان سه سبك پایدار - ناپایدار (پس از موفقیت)، پایدار - ناپایدار و كلی - اختصاصی (پس از شكست) با عزت نفس دانشجویان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
كلید واژه: سبك اسناد. عزت نفس. دانشجویان. كارشناسی. دانشگاه گیلان

توضیحات بیشتر