فایل ورد بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبك هاي مقابله با فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در دانش آموزان پيش دانشگاهي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبك هاي مقابله با فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در دانش آموزان پيش دانشگاهي دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبك هاي مقابله با فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در دانش آموزان پيش دانشگاهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبك هاي مقابله با فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در دانش آموزان پيش دانشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملكرد خانواده) با سبك هاي مقابله با فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در دانش آموزان پيش دانشگاهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :30

رای انجام پژوهش حاضر از میان 2700 دانش آموز حاضر دختر و پسر دوره پیش یش دانشگاهی شهرستان كاشان، 348 نفر (157 پسر و 191 دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدند و به دو مقیاس عملكرد خانواده بلوم (1985) و مقابله با بحران اندلر و پاركر (1990) پاسخ گفتند. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس نشان داد كه: 1) بین عملكرد خانواده و انتخاب سبك های سه گانه مقابله، رابطه معنی دار وجود دارد؛ 2) بین استفاده دختران و پسران از سبك های مقابله با عملكرد خانواده رابطه معنی دار وجود دارد؛ 3) از بین ابعاد 15 گانه عملكرد خانواده، 12 بعد آن با سبك های مقابله افراد به طور كل و دختران و پسران به تفكیك رابطه معنی دار وجود دارد؛ 4) در بررسی مقایسه ای پسران و دختران در انتخاب سبك مقابله، بین دختران و پسران در انتخاب سبك مسئله مدار و هیجان مدار تفاوت معنی دار وجود ندارد و تنها در استفاده از سبك مقابله اجتنابی بین دو جنس تفاوت معنی دار مشاهده شد؛ 5) پسران از سبك مسئله مدار بیشتر از دو سبك اجتنابی و هیجان مدار استفاده كنند؛ و 6) در استفاده دختران از سبك های مقابله، سبك های مسئله مدار، اجتنابی، و هیجان مدار به ترتیب از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
كلید واژه: خانواده. عملكرد خانواده. جنسیت. فشار روانی. سبك های مقابله با فشارهای روانی

توضیحات بیشتر