فایل ورد تطبيق دوز درماني سولفات منيزيم بر حسب سطح آلبومين و كراتي نين سرم و اندازه توده بدني در بيماران پره اكلامپسي در بيمارستان وليعصر سال 79-1378

لینک دانلود

 فایل ورد تطبيق دوز درماني سولفات منيزيم بر حسب سطح آلبومين و كراتي نين سرم و اندازه توده بدني در بيماران پره اكلامپسي در بيمارستان وليعصر سال 79-1378 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تطبيق دوز درماني سولفات منيزيم بر حسب سطح آلبومين و كراتي نين سرم و اندازه توده بدني در بيماران پره اكلامپسي در بيمارستان وليعصر سال 79-1378  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تطبيق دوز درماني سولفات منيزيم بر حسب سطح آلبومين و كراتي نين سرم و اندازه توده بدني در بيماران پره اكلامپسي در بيمارستان وليعصر سال 79-1378،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تطبيق دوز درماني سولفات منيزيم بر حسب سطح آلبومين و كراتي نين سرم و اندازه توده بدني در بيماران پره اكلامپسي در بيمارستان وليعصر سال 79-1378 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :9

سولفات منیزیم از درمانهای رایج جهت جلوگیری از تشنج در مبتلایان به پره اکلامپسی می باشد. به منظور تعیین دوز درمانی سولفات منیزیوم بر اساس عوامل احتمالی مرتبط با آن مانند شاخص توده بدنی (BMI)، سطح کلسیم، آلبومین و کراتینین سرم، مطالعه ای انجام شد.این مطالعه بصورت آینده نگر بر روی 150 مورد پره اکلامپسی (100 مورد خفیف و 50 مورد شدید) در بیمارستان ولیعصر طی سالهای 79-1378 صورت گرفت. همه بیماران واجد شرایط مطالعه ابتدا 4gr سولفات منیزیم داخل وریدی بصورت تک دوز و سپس (drop/min 28) 20 gr/l بصورت انفوزیون وریدی دریافت کردند. موارد خفیف و شدید پره اکلامپسی از نظر میانگین سطح کلسیم و منیزیوم سرم قبل از درمان مشابه بودند ولی از نظر میانگین سطح آلبومین و کاتینین سرم با یکدیگر اختلاف معنی دار آماری داشتند (p= 0.0001). در آنالیز تک متغیره همبستگی مثبت آماری بین سطح منیزیم سرم 6 ساعت بعد از شروع درمان و منیزیم سرم در زمان قطع دارو با سطح آلبومین و سطح کراتینین سرم بدست آمد (P<0.05). در آنالیز رگرسیون چند متغیره، سطح منیزیم سرم 6 ساعت بعد و زمان قطع دارو با سطح سرمی آلبومین و کراتینین همبستگی مثبت (مستقیم) و با مقدار BMI همبستگی منفی (معکوس) داشت. (BMI) و0.22- (سطح سرمی کراتینین) 2.99+ (سطح سرمی آلبومین) 0.83+0.37- = سطح منیزیم سرم 6 ساعت بعد از شروع درمان. (BMI)و0.24- (سطح سرمی کراتینین) 3.3+ (سطح سرمی آلبومین) 0.8+0.2- = سطح منیزیم زمان قطع دارو.
كلید واژه:

توضیحات بیشتر