فایل ورد بررسي ارتباط بين قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور يافتن روش غير تهاجمي براي اندازه گيري قند خون

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط بين قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور يافتن روش غير تهاجمي براي اندازه گيري قند خون دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط بين قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور يافتن روش غير تهاجمي براي اندازه گيري قند خون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط بين قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور يافتن روش غير تهاجمي براي اندازه گيري قند خون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط بين قند خون و قند بزاق در افراد سالم به منظور يافتن روش غير تهاجمي براي اندازه گيري قند خون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :8

برای تایید تشخیص، درمان و پیگیری بیماران دیابتی تعیین مقدار قند خون ضروری است. امروزه به طور متداول برای این منظور از نمونههای خون وریدی و مویرگی استفاده میشود. نمونه گیریهای وریدی زیاد از یك فرد دیابتی باعث ایجاد فشارهای روحی، فیزیكی و همچنین احتمال انتقال عفونتهایی مثل HIV و HBV میشود. علاوه بر این اندازه گیری قند خون توسط خود فرد میتواند تاثیر زیادی در درمان بیماری داشته باشد. بر این اساس در صورت یافتن ارتباط معنی دار بین قند مایعات بیولوژیك بدن مانند بزاق با قند خون، میتوان از آنها جهت بدست آوردن میزان قند خون بصورت غیرتهاجمی استفاده كرد. این پژوهش یك مطالعه توصیفی از نوع مقطعی میباشد. روش نمونه گیری بصورت آسان بوده است. تعداد افراد شركت كننده در مطالعه 10 نفر میباشند كه از هر نفر 13 آزمایش همزمان قند خون و قند بزاق در 5 روز و در هر روز یك قند خون و بزاق ناشتا، یك قند خون و بزاق بعد از غذا و یك قند خون و بزاق ساعت 5 بعد از ظهر گرفته شده است. آزمایشها با روش گلوكز اكسیداز و به روش نقطه پایانی انجام شده است. متوسط قند خون ناشتا 84.9±3.34mg/dl (FBS) و حداقل سطح خونی گلوكز58mg/dl و حداكثر آن 118mg/dlاست. میانگین قند بزاق در كلیه افراد 1.22±0.81 mg/dl و حداقل سطح گلوكز بزاق 0.323mg/dl و حداكثر آن 4.947mg/dl اندازه گیری شده است. ارتباط بین غلظت قند خون و قند بزاق كه با ضریب همبستگی اسپیرمن بدست آمده 23/0 و ضریب همبستگی بین تمام افراد در روز اول 0.38، روز دوم 29/0، روز سوم 01/0 و روز چهارم 37/0 بوده است. با توجه به مقادیر بدست آمده ارتباط بین غلظت قند خون و قند بزاق ضعیف است علاوه بر این چون دامنه تغییر غلظت قند خون كم است نمیتوان از قند بزاق به عنوان نمایه ای (اندكسی) برای نمونه گیری و ارزیابی قند خون استفاده نمود. نتیجه اینكه نمیتوان از اندازه گیری غلظت قند بزاق به جای غلظت قند خون استفاده نمود.
كلید واژه: روش تشخیص، دیابت قندی، قند خون، بزاق

توضیحات بیشتر