فایل ورد موفقيت تحصيلي از ديد فرهيختگان كشاورزي

لینک دانلود

 فایل ورد موفقيت تحصيلي از ديد فرهيختگان كشاورزي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد موفقيت تحصيلي از ديد فرهيختگان كشاورزي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد موفقيت تحصيلي از ديد فرهيختگان كشاورزي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد موفقيت تحصيلي از ديد فرهيختگان كشاورزي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :20

کارآیی بیرونی یا موفقیت شغلی فرهیختگان کشاورزی، همواره مورد نظر برنامه ریزان و مسئولان بوده است. در این خصوص پرسشی مطرح می شود که آیا موفقیت تحصیلی، در موفقیت شغلی افراد مؤثر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این پرسش، چه عواملی موجب افزایش موفقیت تحصیلی دانشجویان می شود؟هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی می باشد. این پژوهش، به روش پیمایشی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه، دانش آموختگان سال های 1370 تا 1374 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی، دست کم 40 نفر از دانش آموختگان هر رشته یا طبقه، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار سنجش، پرسشنامه بود که روایی صوری آن، توسط استادان صاحب نظر و پایایی آن، پس از انجام یک مطالعه راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که رشته تحصیلی دوره متوسطه، سهمیه ورود به دانشگاه، سال ورود و سال فراغت از دانشگاه، با موفقیت تحصیلی دانش آموختگان همبستگی دارد. با توجه به نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، سطح سواد پدر دانش آموختگان، میزان همکاری آنها با تشکل ها و انجمن های دانشجویی؛ میزان ارتباط آنها با استادان دانشکده؛ اعتقاد آنها به میزان مطلوبیت استادان مشاور، اعضای هیأت علمی و درس های اختصاصی کشاورزی و هم چنین میزان رضامندی آنها از دانشکده با موفقیت تحصیلی دانش آموختگان همبستگی مثبت و معنی دار داشته است. از آنجا که بر اساس یافته های این پژوهش، موفقیت شغلی دانش آموختگان کشاورزی، با موفقیت تحصیلی آنها رابطه ای مثبت و معنی دار دارد. توصیه می شود که در گزینش و به کارگیری فرهیختگان کشاورزی، موفقیت دوران تحصیلی آنها مد نظر باشد و مؤسسات آموزشی نیز با توجه به اهمیت موفقیت تحصیلی، این امر را به دانشجویان تفهیم کنند و در تقویت و بهبود عوامل یاد شده و مؤثر در موفقیت تحصیلی توجه بیشتری مبذول دارند.
كلید واژه: دانشجویان كشاورزی، پیشرفت و عملكرد تحصیلی، موفقیت شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

توضیحات بیشتر