فایل ورد مقايسه اثر تزريق محلول روغني يددار و استفاده از دوز توقفي لووتيروكسين بر تراكم معدني استخوان

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر تزريق محلول روغني يددار و استفاده از دوز توقفي لووتيروكسين بر تراكم معدني استخوان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر تزريق محلول روغني يددار و استفاده از دوز توقفي لووتيروكسين بر تراكم معدني استخوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر تزريق محلول روغني يددار و استفاده از دوز توقفي لووتيروكسين بر تراكم معدني استخوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر تزريق محلول روغني يددار و استفاده از دوز توقفي لووتيروكسين بر تراكم معدني استخوان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

ازدیاد درازمدت سطح سرمی هورمون تیرویید ممكن است بر توده معدنی استخوان (BMD) بویژه در زنان یائسه اثر داشته باشد. این اثر در مواردی كه هورمونهای تیرویید به طور كوتاه مدت افزایش دارند، بررسی نشده است. به منظور تعیین BMD در بیمارانی كه به مدت طولانی لووتیروكسین مصرف كرده و آنها كه یك تزریق محلول ید روغنی داشته اند، 68 بیمار دچار گواتر ساده، با میانگین سنی 6±51 سال كه فاقد عوامل مداخله گر دیگر بودند مورد بررسی قرار گرفتند. 51 نفر از 68 بیمار در گذشته از دوزهای سركوب كننده لووتیروكسین به مدت متوسط 29±61 ماه استفاده كرده بودند و بصورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند؛ گروه 1 شامل 18 بیمار كه بدون دریافت تیروكسین تحت تزریق 1 میلی لیتر محلول ید روغنی قرار گرفتند؛ گروه 2 شامل 18 بیمار كه درمان با دوز سركوب كننده لووتیروكسین در آنها ادامه یافت؛ گروه 3 شامل 15 بیمار كه در آنها لووتیروكسین قطع شد و از هیچ درمان دیگری استفاده نشد؛ و گروه 4 شامل 17 بیمار كه هرگز با لووتیروكسین درمان نشده بودند و به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. در گروههای 1 تا 4 بترتیب 13، 13، 9 و 12 بیمار یائسه بودند. اندازه گیری T4، T3، T3RU، TSH، كلسیم و فسفر سرم و كلسیم ادرار و تعیین DMD با دستگاه Lunar DPXL (به روش DEXA) در نواحی L2-L4، گردن استخوان ران، مثلث رانی، و تروكانتر 6 ماه پس از مداخله انجام شد. غلظت T4، T3، T3RU، كلسیم و فسفر سرم و كلسیم ادرار بین گروهها متفاوت نبود. سطح سرمی TSH در گروه دوم، در مقایسه با سه گروه دیگر كاهش معنی داری داشت (P<0.004). نتایج BMD در بین گروهها فاقد اختلاف معنی دار بود. به عنوان مثال مقـدار BMD در ناحیه L2-L4 در گروههای 1 تا 4 بترتیب معادل 1.03±0.98، 1.1±0.32، 1.0±0.15 و 1.03±1.11 بود. اختلاف معنی داری بین زنان غیر یائسه و یائسه از نظر BMD در نواحـیL2-L4 (1.05±0.19 در مقابل 1.09±0.19)، گردن فمور (17/0±85/0 در مقابل 14/0±89/0)، تروكانتر فمور (10/0±68/0 در مقابل 12/0±73/0) دیده نشد، اما مقدار BMD در مثلـث رانی زنان یائسه نسبت به زنان غیریائسه كاهش معنی داری داشت (0.65±0.12 در مقابل 13/0±74/0، P<0.005). در تمام گروهها همبستگی مثبتی بین طول مدت یائسگی و كاهش مقدار BMD مشاهده شد. این مطالعه نشان میدهد كه تجویز دوزهای سركوب كننده لووتیروكسین و تزریق ید روغنی در طی 6 ماه پس از مداخله باعث كاهش تراكم معدنی استخوان در زنان یائسه و غیریائسه نمیشود.
كلید واژه: تراكم معدنی استخوان، ید روغنی، لووتیروكسین، گواتر

توضیحات بیشتر