فایل ورد مقايسه ارزشيابي رفتار دانش آموزان توسط والدين، معلم و خود او

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه ارزشيابي رفتار دانش آموزان توسط والدين، معلم و خود او دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه ارزشيابي رفتار دانش آموزان توسط والدين، معلم و خود او  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه ارزشيابي رفتار دانش آموزان توسط والدين، معلم و خود او،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه ارزشيابي رفتار دانش آموزان توسط والدين، معلم و خود او :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :17

هدف از مطالعه حاضر، مقایسه ارزشیابی رفتار دانش آموزان از نظر خودشان، معلمان و والدین آنها است. بدین منظور از یک مطالعه بزرگ که 1784 دانش آموز (در مقطع ابتدایی و راهنمایی) در شهر شیراز را شامل می شود، تعداد 220 دانش آموز که مقیاس های درجه بندی رفتار به وسیله خود دانش آموز، معلم و والدین آنها تکمیل شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. جهت کسب اطلاعات، از نیمرخ درجه بندی رفتار براون و هامیل (1978) یعنی سه مقیاس رفتار به وسیله خود دانش آموز، معلم و والدین، استفاده شد. پایایی و روایی مقیاس های مورد استفاده در تحقیق حاضر مورد تأیید قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ما بین زیر مقیاس های نمونه پرسشنامه دانش آموز (خانه، مدرسه و همسالان) همبستگی مثبت و معنی داری (P<0.001) وجود دارد و حاکی از اعتبار سازه ای نمونه دانش آموز می باشد. به علاوه ما بین ارزشیابی رفتار خود دانش آموز با ارزشیابی والدین با ارزشیابی معلم از رفتار دانش آموز همبستگی مثبت و معنی داری (P<0.01) به دست آمد، در حالی که ما بین ارزشیابی والدین و ارزشیابی معلم از رفتار دانش آموز، رابطه معنی داری به دست نیامد. جهت بررسی تفاوت میانگین های ارزشیابی رفتار از نظر خود دانش آموز، معلم و والدین آنها، از تحلیل واریانس چند متغیره طرح های تکراری (MANOVA) استفاده شد و تفاوت ما بین کلیه میانگین ها معنی دار بود. هم چنین تفاوت های فوق در دو گروه دانش آموزان پسر و دختر به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و یافته ها نشان داد که بین (خود - ارزشیابی) رفتار دانش آموز با ارزشیابی والدین و ارزشیابی معلم از رفتار دانش آموز همبستگی وجود دارد. به عبارت دیگر، ارزشیابی والدین و معلم با خود ارزشیابی دانش آموز همسویی دارد. به منظور بررسی تفاوت نظرات سه گروه (دانش آموز، والدین و معلم) بررسی میانگین نمرات ارزشیابی رفتار نشان داد که معلمان رفتار دانش آموزان را مطلوب تر از دو گروه دیگر ارزیابی می کنند و برعکس، والدین ارزیابی پایین تری از رفتار فرزندانشان نسبت به معلمان و خود فرزندانشان دارند. در پایان نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای لازم ارائه گردید.
كلید واژه: ارزشیابی رفتار، نیمرخ درجه بندی رفتار، خود ارزشیابی

توضیحات بیشتر