فایل ورد ارتباط آپوليپوپروتيين هاي A-I و B و فعاليت پاراكسوناز سرمي با بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي و غير ديابتي

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط آپوليپوپروتيين هاي A-I و B و فعاليت پاراكسوناز سرمي با بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي و غير ديابتي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط آپوليپوپروتيين هاي A-I و B و فعاليت پاراكسوناز سرمي با بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي و غير ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط آپوليپوپروتيين هاي A-I و B و فعاليت پاراكسوناز سرمي با بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي و غير ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط آپوليپوپروتيين هاي A-I و B و فعاليت پاراكسوناز سرمي با بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي و غير ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :16

در این مطالعه، ارتباط غلظت آپولیپوپروتیین های A-I و(apo A-I, apo B) B، و فعالیت پاراكسوناز (PON) كه یك آنزیم مستقر بر HDL است، با بیماری عروق كرونر (CAD) تایید شده توسط آنژیوگرافی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی دچار CAD در مقایسه با گروه شاهد بررسی شده است. انسداد بیشتر از 50% در یك یا چند شریان كرونر به عنوان CAD+ و انسداد كمتر از 10% به عنوان CAD- طـبقه بندی شد. بیمارانی كه در دو آزمایش متوالی قند خون ناشتا برابر یا بیشتر از 140mg/dl و یا سابقه مصرف داروهای كاهنده قند خون داشتند به عنوان بیماران دچار دیابت ملیتوس مورد بررسی قرار گرفتند. مقادیر آزمایشگاهی كلسترول (TC)، تری گلیسیریدها (TGs)، LDL، HDL، apo A-I،apo B و فعالیت PON در 251 بیمار 30 تا 70 ساله كه برای آنژیوگرافی كرونر معرفی شده بودند، اندازه گیری شد. اطلاعات مربوط به عوامل خطرزای غیرلیپیدی توسـط پرسشنـامه گرداوری گردید. مقادیر كلسترول تام (TC) (212±38 در مقابل 45±196 میلی گرم در دسی لیتر P<0.05)، تری گلیسیرید TG (209±187 در مقابل 113±150 میلی گرم در دسی لیتر، P<0.005)، apo B (99±21.5 در مقابل 5/23±2/93 میلی گرم در دسی لـیتر، P<0.0001)، نســبت TC بهHDL-C (4.8±1 در مقابل 4.1±1.3، P<0.001) و نسبت LDL-C به HDL-C (2.9±1.1 در مقابل 1/1 ± 4/2،P<0.05) در گروه CAD+DM+ بیشتر از گروه شاهد بود. ولی نسبت apo A-I به apo-B (1.7±0.4 در مقابل2.0±0.69، P<0.01) در گروه CAD+DM+ كمتر از گروه شاهد بود. هیچ تفاوت معنی داری در HDL-C، LDL-C،apo A-I و میزان فعالیت PON/arylesterase بیـن گروه ها دیـده نشـد. در بیمـاران CAD+ غیردیابتی، تنها سطوح apo B (96±24 در برابر 18±85 میلیگرم در دسی لیتر،P<0.01) و نسبت apo A-I به apo B (1.8±0.4 در برابر 6/0±0/2،P<0.01) نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی دار نشان داد. در آنالیز رگرسیون لجستیك چند متغیری، بهترین معیار برای افتراق بین گروههای CAD+ وCAD- ، نسبت apo A-I به apo B در بیماران دیابتی و میزان apo B در بیماران غیردیابتی بود. در بیماران ایرانی دیابتی و غیردیابتی مبتلا به CAD مقدار آپولیپوپروتیین ها نسبت به دیگر لیپیدهایی كه معمولا سنجیده میشوند، شاخص بهتری برای تشخیص بیماریهای عروق كرونر است. عدم اختلاف معنی دار در فعالیت سرمی آنزیم پاراكسوناز بین گروه های تحت مطالعه، تایید كننده یافته های دیگر مطالعه هایی است كه بیانگر اختلاف های نژادی در توزیع پلی مورفیسم ژنتیكی پاراكسوناز و توزیع تك نمایی (unimodal) فعالیت این آنزیم در جمعیتهای غیر اروپایی هستند.
كلید واژه: آپولیپوپروتیین، پاراكسوناز، بیماری عروق كرونر، لیپوپروتیین، دیابت ملیتوس

توضیحات بیشتر