فایل ورد مقايسه اثر سيمواستاتين ساخت ايران (سيمواستاتين، شهردارو) با مشابه خارجي Zocor

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر سيمواستاتين ساخت ايران (سيمواستاتين، شهردارو) با مشابه خارجي Zocor دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر سيمواستاتين ساخت ايران (سيمواستاتين، شهردارو) با مشابه خارجي Zocor  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر سيمواستاتين ساخت ايران (سيمواستاتين، شهردارو) با مشابه خارجي Zocor،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر سيمواستاتين ساخت ايران (سيمواستاتين، شهردارو) با مشابه خارجي Zocor :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :9

به منظور مقایسه اثر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهر دارو) با مشابه خارجی Zocor (Simvastatin, Merch Sharp and Dohme)،20 بیمار (14 زن، 6 مرد) با میانگین سنی 4/9±9/53 سال مبتلا به هیپرلیپیدمی كه بر اساس راهنماییهای National Cholesterol Education Program اندیكاسیون دریافت دارو را داشته، كنترااندیكاسیونی برای مصرف "استاتین ها" نداشتند، بصورت دوسوكور، به دو گروه تقسیم شدند. میانگین كلسترول تام بیماران 326±38mg/dl و میانگین LDL كلسترول آنها 245±47mg/dl بود. تعداد 11 بیمار، سیمواستاتین ساخت ایران و 9 بیمار، مشابه خارجی را به میزان 20 میلی گرم روزانه، مصرف نمودند. بیماران، 4 هفته و 8 هفته پس از شروع درمان جهت تكرار آزمایشها و بررسی بالینی، مراجعه نمودند. بین دو گروه از نظر نسبت مرد به زن، میانگین سنی، مقادیر پایه لیپیدهای سرم و میزان پیگیری مراجعه ها، تفاوت معنی دارآماری وجود نداشت. در 4 هفته بعد از درمان، كاهش كلسترول تام در گروه سیمواستاتین 8/4±9/24% (P<0.001 و 83±54mg/dl) و در گروه 24.9±3.8Zocor (P<0.001،81±34mg/dl) بود؛ تقریبا تمام این كاهش مربوط به كاهش LDL كلسترول میشد كه در گروه سیمواستاتین 34.2%±5.5 (P<0.001، 85±47mg/dl) و در گروه %32±4.8 Zocor (P<0.001، 79±39mg/dl) كاهش یافته بود. در 8 هفته بعد از درمان، كاهش كلسترول تام نسبت به قبل از درمان در گروه سیمواستاتین 3/4±8/26 (P<0.01، 87±39mg/dl) و در گروه (77±28mg/dl, P<0.01) %24.4±3.3 Zocor، بود. تقریبا تمام این كاهش مربوط به كاهش LDL كلسترول میشد كه در گروه سیمواستاتین 3/4±6/34% (P<0.001، 82±29mg/dl) و در گروه(65±42md/dl, P<0.05) %27.8±6.5 Zocor كاهش یافته بود. در هیچ یك از دو گروه، تغییرات غلظت HDL كلسترول و تری گلیسیرید در 4 هفته و 8 هفته بعد از درمان تفاوت معنی دار آماری نداشت. تغییرات غلظت هیچ یك از لیپیدهای سرم در بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. این بررسی نشان می دهد كه توانایی داروی سیمواستاتین ساخت ایران در كاهش كلسترول تام و LDL كلسترول، با مشابه خارجی آن مطابقت دارد.
كلید واژه: هیپرلیپیدمی، هیپركلسترولمی، پایین آورنده چربی، سیمواستاتین

توضیحات بیشتر