فایل ورد مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :4

مطالعه حاضر جهت بررسی ارزش بالینی فروكتوز آمین برای ارزیابی بیماران دیابتی نوع دو و مقایسه آن با هموگلوبین گلیكوزیله انجام گرفت. در این مطالعه 100 بیمار مبتلا به دیابت ناوابسته به انسولین (50 مرد، 50 زن) و 100 فرد كنترل (60 مرد، 40 زن) انتخاب شدند. از هر فرد مورد مطالعه، در حالت ناشتا خون وریدی تهیه گردید. نمونه ها از لحاظ قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیكوزیله، آلبومین و فروكتوزآمین ارزیابی گردیدند. در گـروه مـورد، در میـان قنـد خـون ناشتـا با هموگلوبیـن گلیكوزیله (P<0.001، r=0.64) و فروكتوز آمین (P<0.001، r=0.64) رابطه قوی دیده شد. رابطه قوی ای نیز بین هموگلوبین گلیكوزیله و فروكتوزآمین سرم وجـود داشـت (P<0.001، r=0.99) در گـروه كنتـرل، ارتبـاط بیـن فـروكتـوزآمیـن و قنـد خـون نـاشـتا (P<0.001، r=0.5) هموگلوبین گلیكوزیله (P<0.001، r=0.3) در حد ضعیف دیده شد. نتایج این مطالعه نشان میدهند كه در افراد دیابتی ناوابسته به انسولین، اندازه گیری فروكتوز آمین یك پارامتر مناسب برای كنترل بیماری دیابت است.
كلید واژه: فروكتوزآمین، هموگلوبین گلیكوزیله، دیابت، قند خون ناشتا

توضیحات بیشتر