فایل ورد بررسي نحوه تخصيص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ريزي آرماني مطالعه موردي: استان فارس

لینک دانلود

توضیحات بیشتر