فایل ورد مقايسه دو روش ارزشيابي باليني OSCE و سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان پرستاري

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه دو روش ارزشيابي باليني OSCE و سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان پرستاري دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه دو روش ارزشيابي باليني OSCE و سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان پرستاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه دو روش ارزشيابي باليني OSCE و سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان پرستاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه دو روش ارزشيابي باليني OSCE و سنتي بر ميزان رضايت دانشجويان پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :8

مقدمه: ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت‌های آموزشی و تكمیل كننده فعالیت‌های معلمان است، و ارزیابی مهارت‌های بالینـی از مهمترین موارد ارزشیابی دانشجویان پرستاری به شمار رفته و اصلاح آن رابطه مستقیم با ارتقا كیفیت اموزشی این نظام دارد.هدف: مقایسه دو روش ارزشیابی بالینی ساختاری عینی(Objective Structured Clinical Evaluation) و سنتی بر میزان رضایت دانشجویان پرستاری بود.مواد و روش ها: در یك مطالعه مداخله ای كلیه دانشجویان پرستاری دانشكده پرستاری و مامایی رشت، در مركز آموزشی درمانی كودكان رشت، به طور تصادفی به دو گروه 30 نفری تقسیم شدند. ارزشیابی بالینی در گروه اول به روش سنتی و در گروه دوم به روش OSCE صورت گرفت. سپس رضایت هر دو گروه مورد سنجش قرارگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چك لیست‌های مشاهده جهت ارزشیابی در 9 ایستگاه، فرم ارزشیابی متداول دانشكده و نیز فرم رضایت سنجی در 6 حیطه بود.نتایج: در حیطه های منصفانه بودن روش ارزشیابی بالینی، مشابه بودن سوالات طرح شده در ارزشیابی با موارد بالینی موجود در بخش، منا سب بودن آزمون‌های تئوری و بالینی برای ارزشیابی نهایی، مناسب بودن زمان ارزشیابی عملی، امكان برگزاری ارزشیابی بالینی به روش‌های فوق در دانشكده های پرستاری بالاترین میزان رضایت دانشجویان از نحوه ارزشیابی در حیطه های مختلف به گروه OSCE اختصاص داشت (p<0005) اما در حیطه مناسب بودن زمان لازم جهت برگزاری ارزشیابی نظری آزمون آماری تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. به طور كلی، بالاترین میزان رضایت دانشجویان از نحوه ارزشیابی به گروه OSCEاختصاص داشت .(P<0005)نتیجه‌گیری: روش OSCE بیش ‌از روشهای ارزشیابی‌ بالینی ‌متداول ‌می‌ تواند ارزشیابی مهارت‌ های بالینی دانشجویان را مشخص سازد ‌و سبب‌ ایجاد رضایت بیشتری در آنان ‌گردد.
كلید واژه: دانشجویان پرستاری، رضایت شخصی، سنجش آموزشی

توضیحات بیشتر