فایل ورد بررسي تأثير سرعت و زاويه لبه تيغه بر مقاومت برشي ساقه ارقام مختلف برنج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تأثير سرعت و زاويه لبه تيغه بر مقاومت برشي ساقه ارقام مختلف برنج دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تأثير سرعت و زاويه لبه تيغه بر مقاومت برشي ساقه ارقام مختلف برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تأثير سرعت و زاويه لبه تيغه بر مقاومت برشي ساقه ارقام مختلف برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تأثير سرعت و زاويه لبه تيغه بر مقاومت برشي ساقه ارقام مختلف برنج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

به منظور اندازه گیری نیروی برش دینامیكی ساقه برنج، یك دستگاه آزمایشگاهی با مكانیزم برش رفت و برگشتی طراحی و ساخته شد. تأثیر سرعت برشی تیغه در چهار سطح 0.6، 0.9، 1.2، و 1.5 متر بر ثانیه و زاویه لبه تیغه در سه سطح 25، 30، و 35 درجه روی مقاومت برشی ساقه چهار رقم برنج شامل خزر، فجر، بی نام و هاشمی مطالعه شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه تأثیر رقم برنج، سرعت برشی، و زاویه لبه تیغه عوامل اصلی و اثر متقابل رقم برنج و سرعت برشی بر مقاومت برش ساقه در سطح 1 درصد معنی دار بود. بیشترین و كمترین مقدار مقاومت برشی به ترتیب مربوط به ارقام خزر و هاشمی با میانگین 0.0210 و 0.181 مگاپاسكال به دست آمد. با توجه به نتایج آزمون دانكن تفاوت بین میانگین مقاومت برشی در ارقام فجر، بی نام و هاشمی در سطح 1 درصد معنی دار نبود ولی مقدار مقاومت برشی رقم خزر در مقایسه با ارقام بی نام و هاشمی بیشتر بود. مقاومت برشی ساقه در سرعت برشی 0.6متر بر ثانیه با میانگین 0.226 مگاپاسكال بیشترین و در سرعت برشی 1.5 متر بر ثانیه با میانگین 0.155مگاپاسكال كمترین مقدار بود. سرعت برشی تیغه در سطوح 0.6 و 0.9 متر بر ثانیه و همچنین در سطوح 1.2 و 1.5 متر بر ثانیه روی مقاومت برشی ساقه تفاوت معنی دار نبود ولی در سطوح دیگر تفاوت معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد كه مقادیر مقاومت برشی بین زوایای لبه تیغه در سطح 1 درصد معنی دار نیست. اثر متقابل رقم برنج و سرعت برشی تیغه روی مقاومت برشی ساقه در سطح 1 درصد معنی دار بود و در مقایسه میانگین ها، بیشترین مقدار مقاومت برشی ساقه ها با میانگین 0.234 مگاپاسكال در سرعت 0.6 متر بر ثانیه در رقم فجر و كمترین مقدار آن با میانگین 0.137 مگاپاسكال در رقم بی نام و در سرعت برش 1.5 متر بر ثانیه به دست آمد.
كلید واژه: برش، برنج، تیغه، سرعت برشی، مقاومت برشی

توضیحات بیشتر