فایل ورد بررسي سرنوشت فارماكوكينتيكي داروي ليدوكايين متعاقب تجويز داخل تراشه ‌اي آن در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي سرنوشت فارماكوكينتيكي داروي ليدوكايين متعاقب تجويز داخل تراشه ‌اي آن در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي سرنوشت فارماكوكينتيكي داروي ليدوكايين متعاقب تجويز داخل تراشه ‌اي آن در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي سرنوشت فارماكوكينتيكي داروي ليدوكايين متعاقب تجويز داخل تراشه ‌اي آن در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي سرنوشت فارماكوكينتيكي داروي ليدوكايين متعاقب تجويز داخل تراشه ‌اي آن در بيماران بستري شده در بخش مراقبتهاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :12

مقدمه: دارو رسانی از طریق داخل تراشه‌ای، یك روش جانشینی ‌ارزشمند در شرایط عدم دسترسی به ورید در موقعیت‌های فوریتی نظیر شرایط ایست قلبی و احیا‌ می‌باشد. لیدوكایین یك داروی ضد آریتمی با قابلیت جذب از لوله تراشه است كه به طور معمول در فوریت های قلبی به كار می‌رود.هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان جذب و سرنوشت فارماكوكینتیكی لیدوكایین متعاقب تجویز تراشه ‌ای در بیماران دارای شرایط بحرانی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه به 14 بیمار لوله گذاری شده (اینتوبه) بستری در بخشICU ، مقدار mg/kg2 لیدوكایین 2% كه با نرمال سالین تاحجم 5-10 ml رقیق شده بود،‌از طریق لوله تراشه تجویز شد و پس از اعمال 5 تنفس فشار مثبت، بیماران باردیگر به ونتیلاتور متصل شدند و در دقایق 5، 10، 30، 60، 120 و 240، ‌از آنها نمونه خونی وریدی گرفته شد. نمونه‌های خونی توسط دستگاه HPLC آنالیز و سطوح خونی بیماران در زمان‌های مذكور تعیین گردید و پارامترهای فارماكوكینتیكی دارو در آنها مطالعه شد.نتایج: با توجه به محدوده درمانی لیدوكایین (1.5-5 µg/ml) متوسط سطح خونی بیماران این مطالعه، 5 دقیقه پس از تجویز به حد درمانی رسید و تا 30 دقیقه پس از تجویز در محدوده درمانی باقی ماند. حجم توزیع 0.7±0.3 L/kg و كلیرانس 4.29±1.4 ml/min/kg به دست آمد كه در مقایسه با مطالعات انجام شده قبلی، نسبت به داوطلبان نرمال كاهش داشت(P<0/001) ، ‌ولی نسبت به پـارامتـرهای بیـماران بستـری در ICU تفاوت معنی‌داری نداشت (P>0/05). نیمه عمر 113.1±34.1 min به دست آمد كه تغییر عمده‌ای نسبت به پارامترهای بیماران ذكر شده در مطالعات قبلی نداشت (P>0/05) اما بیـن سن و نیمه عمر ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (P)پارامترهای كینتیكی در دو گروه زن و مرد تفاوت معنی داری نداشتند .(P>0/05)نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل ، می‌توان گفت تجویز تراشه‌ای لیدوكایین در بیماران دارای شرایط بحرانی می‌تواند سطح درمانی مناسبی را فراهم كند. تغییرات مشاهده شده در پارامترهای كینتیكی لیدوكایین در بیماران این مطالعه ممكن است ناشی از راه تجویز دارو و/یا شرایط بحرانی بیماران در ICU باشد.
كلید واژه: لیدوكایین، مطالعه در اثر داروها

توضیحات بیشتر