فایل ورد اثر تنش هاي آبي در مراحل مختلف رشد بر كميت و كيفيت دو رقم گوجه فرنگي (كال جي و موبيل)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تنش هاي آبي در مراحل مختلف رشد بر كميت و كيفيت دو رقم گوجه فرنگي (كال جي و موبيل) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تنش هاي آبي در مراحل مختلف رشد بر كميت و كيفيت دو رقم گوجه فرنگي (كال جي و موبيل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تنش هاي آبي در مراحل مختلف رشد بر كميت و كيفيت دو رقم گوجه فرنگي (كال جي و موبيل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تنش هاي آبي در مراحل مختلف رشد بر كميت و كيفيت دو رقم گوجه فرنگي (كال جي و موبيل) :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی تاثیر تنش آبی در مراحل مختلف رشد گوجه فرنگی بر خصوصیات كمی و كیفی محصول گوجه فرنگی آزمایشی در قالب طرح اسپلیت اسپلیت پلات با سه فاكتور در اراضی مركز تحقیقات كشاورزی سمنان (شاهرود) از سال 1379 به مدت دو سال زراعی اجرا شد. ارقام گوجه فرنگی (موبیل و كال جی) به صورت دو نوار در هر بلوك قرار گرفتند. تیمار اصلی شامل سه سطح مختلف آب آبیاری (50، 75 و 100 درصد آب مورد نیاز گیاه) و تیمار فرعی شامل مراحل رشد گیاه در چهار سطح (نشا تا گل دهی، گل دهی تا میوه دهی، تشكیل میوه‌ها تا اولین برداشت، و پس از برداشت اول تا انتهای فصل) بود. آب مورد نیاز گیاه بر اساس داده‌های تشتك تبخیر كلاسA و سطوح آبیاری 50، 75 و 100 درصد محاسبه شد و با روش آبیاری شیاری (فارو) در اختیار گیاه قرار ‌گرفت. نتایج نشان داد که ارقام گوجه فرنگی از نظر عملكرد با هم تفاوتی ندارند. اثر متقابل مقدار آب و مرحله رشد گیاه در سطح یك درصد معنی‌دار شد، به طوری كه تنش ملایم (75 درصد نیاز آبی) و شدید (50 درصد نیاز آبی) در مرحله گل دهی تا میوه دهی عملكرد محصول را به میزان 13 تن در هكتار كاهش می دهد. تنش‌ آبی در سایر مراحل رشد تاثیر معنی‌داری بر عملكرد محصول نداشت. تیمارهای آبی 50، 75 و100 درصد به ترتیب با میانگین عملكرد 58.3، 57،62 تن در هكتار اختلاف معنی‌‌داری با یكدیگر نداشتند. بنابراین به غیر از مرحله گل‌دهی تا میوه‌دهی می‌توان میزان آب مصرفی را تا 50 درصد، بدون كاهش قابل توجه در عملكرد، تقلیل داد. ارقام از نظر پارامتر‌های pH و مواد جامد انحلال پذیر(بریکس) تفاوت نداشتند اما رقم كال- جی (با نسبت گوشت به آب 0.22) در مقایسه با رقم موبیل (با نسبت 0.17) دارای میوه‌های سفت‌تری بود. تنش‌ آبی، پارامترهای pH و مواد جامد انحلال پذیر میوه را تحت‌تاثیر قرار داد (در سطح یك درصد). با افزایش تنش آبی، میزانpH و مواد جامد انحلال پذیر افزایش یافت، به طوری كه حداكثر pH و مواد جامد انحلال پذیر به ترتیب 3.47 و 4.9 از تیمار 50 درصد مصرف آب حاصل شد. همچنین نسبت گوشت به آب میوه با افزایش تنش افزایش یافت. حداكثر كارایی مصرف آب 9.6 و 9.5 كیلوگرم بر مترمكعب در هكتار به ترتیب مربوط به تیمار‌های سطوح آبیاری 75 درصد در مرحله پس از برداشت اول تا انتهای فصل و 50 درصد در مرحله نشا تا گل‌دهی بود. مقایسه نتایج به دست آمده با سایر گزارشها نشان می‌‌دهد كه چنانچه برنامه‌ریزی صحیحی جهت تنش آبی برای گیاه اعمال شود، در روش آبیاری شیاری هم می‌توان كارایی مصرف آب را تا حد زیادی بالا برد. اما به دلیل حساسیت گیاه به تنشهای ‌یكنواخت در طول فصل، این گونه تنشها توصیه نمی‌شود.
كلید واژه: تنش آبی، كمیت، كیفیت، گوجه فرنگی، مراحل رشد

توضیحات بیشتر